Otroško igrišče v mestnem parku v Novi Gorici

kraj: Nova Gorica, Slovenia
naročnik: Mestna občina Nova Gorica | City of Nova Gorica
velikost: 3300m²
projekt: 2001-2003
izvedba: 2005-2007
avtorji: Ana Kučan, Andreja Zapušek, Damjan Černe

Otroško igrišče je urejeno na južnem delu mestnega parka v Novi Gorici, med ulico Tolminskih puntarjev in predvidenim zunanjim gledališkim avditorijem. Na zahodni strani ga omejuje oporni zidec predvidenega parkirišča ob gledališču, na vzhodni strani pa se navezuje na obstoječ borov gozdič. Otroško igrišče preči asfaltirana pešpot, ki povezuje severni in južni del parka. Deli ga na doživljajski podobmočji – na del otroškega igrišča vzhodno od poti, ki je skrit v borov gozdič in deluje skrivnostno, spodbuja k raziskovanju, ter na del otroškega igrišča zahodno od poti, ki je dosti bolj odprt, oblikovan, pregleden. Zahodni del igrišča členi zatravljena brežina, ki objame prostor za otroško igro na zahodni strani in delno tudi na južni strani, s tem je nakazana pričakovana smiselna smer gibanja otrok med igro – proti borovemu gozdiču in naravnemu avditoriju, severno od sestoja. Brežina stopnjuje moč doživljanja prostora, deluje kot razgledna točka igrišča, ter spodbuja k dinamični igri, hkrati pa zastira poglede z notranjosti igrišča proti parkirišču. Služi tudi kot opora za igralo – tobogan. Prehod do opornega zidu onemogoča grmovna poteza, njena vloga je ob varovalni tudi likovna, saj dopolnjuje občutek obstoječe in nove drevnine, omogoča pa tudi oblikovanje kotičkov za otroško igro. Skozi zahodni del otroškega igrišča je speljana makadamska pot, ki deluje kot notranja, umaknjena pot igrišča in omogoča posedanje, zadrževanje (v nasprotju z asfaltirano potjo, ki deluje kot aktivna, povezovalna pot parka), nanjo je vpetih pet eliptičnih zarisanih igralnih površin z igrali. Sedenje omogočajo lesene klopi, na tlakovano površino pa je umeščen tudi pitnik. Makadamska notranja pot igrišča se zaključi ob zunanjem gledališkem avditoriju, na terasi ob mlečni restavraciji. Zahodni in južni rob igrišča členijo še nova drevesa, zgoščena so v pasu ob cesti, kjer zaščitijo igrišče pred negativnimi zunanjimi vplivi. V vzhodni del igrišča pod borovim gozdičem so umeščena igrala, ki še dodatno stopnjujejo doživljajsko vrednost mirnega in skrivnostnega prostora. Ta del otroškega igrišča zaključuje na severu igralo piramida, ki ne zastira pogledov.

Vrtec Ledina

Prenovljeno igrišče pretežno leži na strehi podzemnega zaklonišča, zato se v zasnovi prepletata osrednji, odprti in robni, bolj členjen in razgiban prostor. Odprta travna površina brez ovir nudi otrokom možnost različnih prostih iger. Brežina, ki se spušča do kletnih igralnic in povezuje dve ravni igrišča, je preoblikovana v igralni poligon z igrali, ki varno premoščajo […]

Prenova igrišča vrtca Pedenjped

Prenova igrišča vrtca Pedenjped, zgrajenega leta 1981, poteka v fazah. Prva faza očisti prostor pred igralnicami in jih prek lesenih teras razširi na prosto. Terase skupaj z asfaltirano površino tvorijo osrednji prostor za igro na prostem. Ta, strožje geometrijsko organizirani prostor poveže igralnice v stavbi z igriščem za vrtcem, ki bo v naslednji fazi ponudilo […]