NC NZS Brdo pri Kranju

Arhitektura: ARK Arhitektura Krušec
Lokacija: Brdo pri Kranju
Investitor: Nogometna zveza Slovenije
Projekt: 2012-2014
Izvedba: 2015
Fotografije: Miran Kambič

Območje, v katerega se umešča Nogometni center, je pomemben del parka, oziroma nekdanjega območja ferme ornée, olepšane kmetijske posesti, ki je ležala na osi med naselji Bobovek in Predoslje. Ker gre za občutljivo območje zgodovinskega parka, je težišče krajinske ureditve na zahtevni umestitvi Nogometnega centra in spojitvi nogometnih površin s parkom, s čimer se ponovno vzpostavijo originalna likovna razmerja krajinskega vrta.

Na območju so z vidika parka zanimivi predvsem strukturni odnosi. Gre za odnose med ploskvami jas in volumni gozda, ki omogočajo dolge poglede po parku in v širšo okolico. Predlagana ureditev tako temelji na dveh osnovnih gabaritnih določilih: na smereh odpiranja pogledov in na odnosu polno – prazno. Ohranja in ponovno vzpostavlja originalne gabarite Zoiseve krajine. Temu principu sledi tudi zahtevno oblikovanje reliefa, saj nogometna igrišča potrebujejo povsem raven teren, ki ga je na robovih nujno čim manj opazno speti s parkovnimi površinami. Relief je zato oblikovan tako, da omogoča čim zložnejše prehode med ureditvijo in kotami obstoječega terena ob potoku. Nogometna igrišča so vsa postavljena na isti višinski koti in zasedajo osrednjo površino južnega travnika. Reliefni prevoj je oblikovan na zožitvi med severnim in južnim travnikom. Na isti način se relief blago previje tudi v zadrževalnik površinske vode južno od igrišč; zadrževalnik je travnat in je v suhem del travnika, ob močnem dežju pa se napolni z vodo, ki potem zlagoma pronica v tla. Reprezentativni dostopi so zasnovani tako, da gradijo na doživljajskem presenečenju in odpirajo poglede na objekt in ozadje, ki ga rišejo Kamniške alpe. Parkirišče je z blagim naklonom travne ploskve in gostejšo drevesno zasaditvijo percepcijsko ločeno od parka, kar pomeni, da bodo avtomobili zakriti pogledom iz parka.

Umestitev Nogometnega centra upošteva kakovosti parkovne zasnove in jih, kolikor park dopušča, izkorišča za programsko in oblikovno nadgradnjo. Pomembno oblikovno in idejno izhodišče je izročilo krajinskega vrta, ki je tukajšnjemu parkovnemu prostoru dalo prevladujoč pečat. Upoštevanje oblikovnega izročila, ki je vodilo prvotne ustvarjalce, in ga v zaključku besedila o razsvetljenski krajini Žige Zoisa na Brdu izpostavlja mag. Alenka Kolšek (Zbornik, 2004), je smiselno še zaradi vsaj dveh razlogov. Prvič zaradi zgodovine Brda, na katerem so v 20. stoletju bivali državniki, drugič, zaradi podobe in pomena prostora, ki ju Nogometna zveza z umestitvijo centra izkorišča za lastni reprezentančni izkaz, nenazadnje pa tudi zato, ker je zahodni del parka, nekdaj kmetijska posest (ferme orneé), v katerega se Nogometni center umešča, v veliki meri še ohranil izvorne prostorske gabarite, to je razmerja med gozdnimi volumni in pretežno travnimi ploskvami, kakršne najdemo na posestni karti iz leta 1797.

Plečnikova medalja za aktualno realizacijo 2017 avtorjem Nacionalnega nogometnega centra Brdo

Plečnikovo medaljo za ureditev Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju so leto prejeli arhitekti Lena Krušec, Tomaž Krušec in Vid Kurinčič za upravno stavbo Nogometne zveze Slovenija in za športni objekt s tribunami, Ana Kučan in Luka Javornik pa za krajinsko ureditev, s katero sta ob zahtevni umestitvi Nogometnega centra in spojitvi nogometnih površin […]